Bij Advocatenkantoor Scherpenhuysen kunt u o.m terecht voor:

Arbeidsrecht :


Onder arbeidsrecht wordt het geheel van rechtsregels verstaan dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van tussen werkgever en werknemer in de private en publieke sector. Wij kunnen bijstand verlenen aan werkgevers en werknemers
In het arbeidsrecht komen onder andere ook de navolgende onderdelen voor:
- individueel arbeidsovereenkomstenrecht
- ambtenarenrecht
- collectief arbeidsrecht
- medezeggenschapsrecht
De basis van het arbeidsrecht is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt de overeenkomst verstaan waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Wij adviseren en voeren procedures indien noodzakelijk voor werknemers en werkgevers.

BOPZ, Zaken in het kader van de wet Bijzondere Opname in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).


Mr R.A. Scherpenhuysen heeft in deze zaken een zeer ruime ervaring, onder meer door het reeds jarenlang meewerken aan piket-diensten in deze zaken. Hij heeft in deze zaken reeds zeer veelvuldig succesvol rechtsbijstand verleend. Hij verleent zijn medewerking aan deze diensten reeds vanaf het moment, dat deze diensten werden opgezet.

Civiel Recht:


Het civiel recht, ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen individuen onderling. Denk hierbij aan het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld het kopen van een huis) of het verhalen van schade, die door een ander is veroorzaakt.

Familierecht, Personen- en Familierecht :


Dit rechtsgebied omvat zaken als wijziging huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, ontbinding van huwelijken en bijbehorende voorlopige voorzieningen, zoals tijdelijk gebruik echtelijke woning, tijdelijke omgangsregeling, boedelscheiding, alimentatiezaken(wijzigingsverzoeken etc), gezag over minderjarigen, omgangsregelingen, ontkenning vaderschap, curatele, onderbewindstelling en mentorschap, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, adoptie, etc.
Wij hebben een zeer ruime ervaring in echtscheidingsbemiddeling, zodat u daarvoor ook bij ons terecht kunt voor een gedegen deskundige en onpartijdige bemiddeling.

Bent u het nog niet over alles eens, dan kunnen wij met onze jarenlange ervaring hierin zeer goed bemiddelen. U heeft dan ook deskundig advies met betrekking tot omgangsrecht kinderen, alimentatie, boedelscheiding etc.

Huurrecht :


Huur en verhuur is een overeenkomst waarbij een partij (de verhuurder) zich verbindt om de andere partij (de huurder) het genot van een roerende dan wel onroerende zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs.

 

Incasso Geldvorderingen :


Wat kunt u doen indien de schuldenaar wel toerekenbaar is, maar zijn verplichtingen niet nakomt? U kunt uw eigen prestatie opschorten totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen voldoet. U kunt indien het een roerende zaak betreft, op grond van het retentierecht de zaak onder u houden totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen voldaan heeft. U kunt nakoming van de overeenkomst vorderen. U kunt de overeenkomst ontbinden. U kunt schadevergoeding vorderen.

.


Hartelijk Dank voor Uw bezoek aan onze site


Mr R.A. Scherpenhuysen